Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůzka rodičů 3. 9. 2015 - zápis

8. 9. 2015

Základní škola a mateřská škola Koloděje

Lupenická 20, Praha 9 – Koloděje, 190 16

Tel. a fax: 281 971 019, e-mail: mskolodej@tiscali.cz

 

 

 

Schůzka rodičů – 3. 9. 2015

Program

1/ Představení zaměstnanců MŠ Koloděje

 1. Bezpečnost v areálu během zateplování ZŠ (viz informace od ředitele ZŠ a MŠ)

 2. Požadavky na oblečení do třídy a na ven

 3. seznámení se školním řádem a organizací dne

 4. seznámení s čerpáním příspěvků za loňský rok,

 5. rodičovský příspěvek+ kulturní akce - odhlasování výše příspěvku

2/ informace o škole v přírodě

3/ informace o zájmových kroužcích a přihlašování

4/ informace o projektu Skutečně zdravá škola

5/ informace o projektu Škola otevřená rodičům

6/ informace o projektu Kolodějovy zahrady života

……………………………………………………………………………………

Ad1

Na začátku schůzky pí zástupkyně přivítala rodiče a popřála jim pohodový školní rok, představila sebe i ostatní zaměstnance mateřské školy.

Nechala kolovat prezenční listinu a vysvětlila rodičům, zák. zást.,význam kolonky, která se týká focení.

Jedná se o souhlas se zveřejňováním fotografií pořízených při akcích školy.

Oranžová třída:

Mgr. Petrákovázástupce ředitele pro předškolní vzdělávání

Petra Tomková

 

Žlutá třída:

Bc. Chalupská

Pavlína Čadová

 

Obě třídy jsou heterogenní, věkové složení dětí je od 3 – 7 let.

V obou budeme intenzivně a podle jednotné koncepce pracovat s předškoláky, abychom jim usnadnili přechod do základní školy. Se školou úzce spolupracujeme.

Pro děti s odkladem školní docházky, na základě pozorování a stanovené diagnostiky vytvoříme PIP (plán individuelní pomoci). Tento plán bude vycházet z osobních potřeb jednotlivých dětí a bude vytvořen na základě jejich již zvládnutých dovedností a schopností.

 

Školnice + uklizečka MŠ: Marcela Svobodová

Kontakty MŠ jsou k dispozici na nástěnce u hlavních dveří, na webových stránkách školy a školky.

 

Ad1/a

 

Zdůrazněna bezpečnost pohybu po staveništi – informace písemné, na webových stránkách, apel na zák. zástupce, aby dbali na zvýšenou opatrnost.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ad1/b

Požadavky na oblečení –

jednoduché oblečení i obutí, děti se oblékají pokud možno samy, vše podepsané

 • < >Oblečení do třídy, tričko, lehké kalhoty, sukni)

 • na zahradu podle počasí – tepláky, mikinu (starší oblečení, u kterého nevadí, když se umaže!!),

 • starou košili, tričko, zástěru na výtvarné činnosti (možno koupit i igelitovou zástěrku v papírnictví)

 • Náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko, kalhoty

 • Klasické BAČKORY – ne pantofle, ne CrocsyPláštěnku

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ad1/c

Seznámení se Školním řádem :

Rodiče jsou povinni se seznámit (prokazatelně – tj. podepsat, že byli seznámeni, nebo se seznámili sami) se školním řádem do 18. 9. 2015.

úprava / důležité body:

 

hlava I. Cíl předškolního vzdělání

odst. 2

Součástí Školního vzdělávacího plánu jsou i chovné programy a děti mají možnost se setkat s živými zvířaty (králík, morče, pes, želvy, ryby aj.) Pokud má dítě alergii na srst, je třeba na to učitelky upozornit.

 

Hlava II. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

Odst. 4. Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

- zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy pravidelně ( §22 odst. 3 písm. a zákona), zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené;

(učitelka má právo při zjištění vnějších známek onemocnění- teplota, silné zahlenění apod. požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že dítě smí do kolektivu, nebo zavolat zákonným zástupcům, aby si dítě odvedli domů)

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání; (včetně výskytu vší) okamžitě informovat třídního učitele a zahájit příslušnou léčbu. Dítě do školy poslat až po úplném vyléčení (bez hnid). Zamlčení zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

Hlava V. Provoz mateřské školy

1. Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 7,00 hod. do 17.00 hod.

 • < >scházení dětí od 7.00 – do 7.30 v oranžové třídě

 • ukončení provozu 16.30 – 17.00 hod.

  • po – st končí provoz ve žluté třídě

  • čt – pá končí provoz v oranžové třídě

  • Pokud budou děti odpoledne venku, budou šatny otevřeny (odhlasováno rodiči)

  • MŠ nechá ušít velké plátěné tašky, do kterých si děti budou při přecházení do druhé šatny dávat všechny své věci a pověsit si je na háčky u dveří.

2. Příchod dětí do mateřské školy do 8,15 hod. Pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s třídní učitelkou.

3. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno: od 12,15 do 13. 00 hod. Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 14.45 hod. do konce provozu.

(děti mají klidový režim na lůžku, ty které neusnou, si mohou číst, hrát, nebo

kreslit tak, aby nerušily spící děti)

 

Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje k dokončení započaté hry a k úklidu hraček. Prosíme rodiče, aby respektovali provozní dobu do 17.00 hodin a své dítě si vyzvedli tak, aby v 17 hodin mohla být školka uzavřena.

4. Předem známou nepřítomnost dítěte oznámí učitelce zákonní zástupci okamžitě. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, oznámí ji neprodleně, nejpozději do dvou dnů.

telefonicky, nebo na e-mail : mskolodej@tiscali.cz

Omluvy na tentýž den přijímá škola pouze do 7.30 hodin, osobně nebo telefonicky.

5. Změna:

Provoz MŠ v době vedlejších školních prázdnin je vždy zajištěn, podmínkou je, že se k docházce přihlásí nejméně 10 dětí (včetně). Rodiče mají možnost své dítě stanoveným způsobem přihlásit k docházce písemnou, průkaznou formou: sms, e-mail, dopis, nejpozději 5 pracovních dní před stanovenými prázdninami z důvodu zajištění provozu a stravování. Informace o organizaci školního roku naleznou na webových stránkách a hlavních nástěnkách v šatnách MŠ.

Hlava VI. Stravování dítěte

Odst. 4. Úplata za školní stravování – ekonomka Volemanová 739095364

Úplata za školní stravování se řídí výší finančního normativu a činí

29,-Kč za celodenní stravování dítěte od 3 do 6 ti let a

32,- Kč za celodenní stravování dítěte od 7 let.

Počítá se věk, kterého dítě dosáhne ve školním roce 2015/2016.

 • Pokud rodiče nestihnou do 7.30 dítě omluvit, mohou si 1. den vyzvednout ve školní jídelně, ve 12.00 hod, oběd do vlastní nádoby – pouze první den

Odst. 5. Běžný účet

Úplata za školní stravování je splatná, na běžný účet mateřské školy

č. 7034 – 249 338 349/0800 pod variabilním symbolem dítěte, do 25 dne předcházejícího měsíce na měsíc následující a to zálohově.

Hlava VII. Úplata za předškolní vzdělávání

1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, základní částka pro školní rok 2015/2016 činí 800,-Kč měsíčně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující na běžný účet mateřské školy

č. 7034 – 249 338 349/0800

2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, jedná se o děti, které v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 dovrší 6 let věku.

3. Děti s odkladem školní docházky, které vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, mají povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve stanovené výši.

Dotaz: co to znamená vyčerpaných 12 měsíců?

Odpověď: Po dni, kdy dítě dovršilo 6 let věku, je povinno hradit

úplatu.

Hlava IX. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

1.  Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Snažíme se využít počasí a chodíme v odpoledních hodinách na„Skálu“. V zájmu bezpečnosti dětí je nutné, aby si rodiče pro dítě přišli až k nám.

2.  Pokud zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené provozní doby školy, příslušný pedagogický pracovník:

a)   pokusí se telefonicky kontaktovat zákonného zástupce

b)   informuje ředitele školy

c)   obrátí se na úřad městské části Praha 9, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit neodkladnou péči a zároveň na Policii ČR.

3.  Vstup do budovy mateřské školy je jištěn elektronickým zařízením. Pro bezpečnost dětí je důležité, aby zákonní zástupci a jimi pověřené osoby vstupovali do budovy jednotlivě a nevpouštěli s sebou cizí, neznámé osoby.

V zájmu bezpečnosti dětí je nutné se přesvědčit, že jsou dveře skutečně dovřené a není možné je z vnější strany otevřít.

Prosíme, aby byly děti doma vedeny k samostatnosti, hlavně v oblasti používání WC, hygieny, oblékání, obouvání a stolování.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad1/d

Čerpání příspěvků za loňský rok

1/ Rodičovský příspěvek

Celkově bylo vybráno 27.500,- Kč

Investováno 20. 214,- Kč

Zůstatek 7.286,- Kč (školka byla nově postavená a vybavená)

 

2/ Kulturní akce

Vybráno 55.427,-

Zrealizovány akce za 53. 234,-

zůstatek 2. 193,- Kč (jedna akce se nekonala)

 

-----------------------------------------------------------celkem zpět rodičům 170 ,- Kč -------

Návrh:

 1. Rodičům dětí, které odešly do školy, bude příspěvek vrácen .

  Příspěvek rodičů MŠ 500,- Kč / rok (330,- Kč rodiče z loňska)

  Kulturní akce na 1. pololetí – 300,- Kč / 2. pololetí – 300,- Kč

 

Všemi odsouhlaseno.

 

Na přání rodičů bychom chtěli uspořádat během školního roku 2 výlety,

1. V říjnu 2015 do Čapího hnízda u Olbramovic - 150,- Kč

2. V červnu 2016 na zámek Ploskovice, kde hraje divadelní skupina Marka Dobrodinského dětem pohádku přímo v prostorách zámku.

 

Paní Mgr. Harčariková se nabídla, že by nám pomohla zajistit co nejlevnější dopravu, což by znamenalo, že bychom za jeden výlet platili cca 150,- Kč

Všemi odsouhlaseno.

Ad 2/ škola v přírodě

Pí uč. Čadová sdělila rodičům informace o připravovaném pobytu školy v přírodě. Předpokládáme, že od 1. Července 2016. Tento termín zatím není potvrzen, ale rádi bychom věděli, s kolika dětmi můžeme počítat. Přihlašování je zatím nezávazné. Není věkově omezené. Zvažte sami, zda by dítě školu v přírodě zvládlo psychicky.

Vše, co se týká školy v přírodě, vyřizuje paní uč. Čadová ze žluté třídy.

 

Ad 3/ Zájmové kroužky :

Nabídka bude k dispozici na nástěnkách školky od 7. 9. 2015

Přihlašování a platby do 25. 9. 2015

1. pololetí - Zahájení kroužků od 1. října 2015 do 29. ledna 2016

2. pololetí od 1. února do 31. května 2016

Organizované školkou

 • Výtvarný kroužek Tomková, cena:1.000,- Kč, každé pondělí 13.00 – 14.00 hod
 • Veselá muzika Petráková, cena: 640,- Kč každé pondělí od 15.15 hod do 16.00 hod Pro děti od 4 let
 •   Flétna Petráková, cena: 800,- Kč začátečníci pro děti od 5 let každé úterý 13.00 hod. do 13.30 hod. pokročilí každý čtvrtek 13.00 hod do 13.30 hod

              Oba kroužky možno platit hotově v MŠ, nebo na č. úč., uvedené na plakátku

 • Logopedická prevence Chalupská, cena: 1.000,- Kč, úterý, nebo čtvrtek, dle dohody

 

Kroužky organizované jinými lektory – informace na jejich webových stránkách

 • < >Angličtina+ sportovky Info Mgr. DvořákováCena 1.700,- Kč (oba),

Aj – čtvrtek 15.00 začátečníci, 16.00 pokročilí

Sportovky - úterý 15.15 začátečníci, 16.15 pokročilí

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ad4

Informace o projektu Skutečně zdravá škola – viz webové stránky školy

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 se sejde tým, který pracuje na zapojení školy a školky do projektu Skutečně zdravá škola. Tento projekt se zabývá tím, aby jídlo ve škole bylo nejen zdravé, ale také chutné. Bližší informace najdete na webových stránkách školy.

Koordinátorem je paní Ženatá ZŠ, zástupcem z řad rodičů za mateřskou školu je pan Trojan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 5

Informace o projektu Škola otevřená rodičům

Rádi bychom se zapojili do projektu Škola otevřená rodičům, jediné co ještě musíme splnit je diskusní okénko na webových stránkách

 • < >Budete se moct ptát na provozní a jiné záležitosti mateřské školyPodělit se s námi o zajímavosti, nápady, návrhy

(Nebudou respektovány anonymy, otázky k politické situaci a nactiutrhačské emaily)

 

Možnosti sponzorských darů

 •  >dětem papíry na kreslení (může být z jedné strany tisk)
 • čtvrtky, barevné papíry
 • co Vám doma překáží a my to můžeme ve školce využít (vlna, knoflíky, korkové zátky, kousky látky apod.)
 • odložené hračky
 • barevné křídy

nekupujte prosím lepidla z Tesca – nelepí!!!

 

Ad 4/ Kolodějova zahrada -

tuto část natáčela Nadace Proměny do časoměrného dokumentu o naší Kolodějově zahradě.

Během léta:

a/ Mezi týmem a umělcem panem Špoulou došlo k písemné dohodě o narovnání závazků a úpravě prvku Skála do bezpečné, tj. dnešní podoby, která splňuje vyhlášky a požadavky na bezpečnost dětí.

b/ V červnu 2015 jsme připomínkovali projektovou dokumentaci pí architektky Steinbachové a požadovali její úpravy. 4.8. 2015 předala paní architektka upravenou studii zástupci Nadace panu Janouškovi.

c/ Podíleli jsme se na zpracování žádosti o grant na rekonstrukci povrchu školního hřiště v zastoupení TJ Slavoj. Žádost byla schválena a TJ Slavoj získal na úpravu povrchu školního hřiště 300.000,- Kč. Bohužel tuto částku vrací na MŠMT a odmítá rekonstrukci realizovat.

d/ Uskutečnila se setkání se zástupci spolku KROS, zástupcem Nadace a zástupci úřadu městské části Koloděje.

Škola respektuje požadavek spolku KROS - vodní prvek, hrazený KROSem z grantu MHMP a vše s ním související (projektová dokumentace, rozpočet, výkaz výměr, návrh smlouvy s dodavatelem) bude realizovat KROS ve vlastní režii.

Vodní prvek jezírko nebude součástí poptávkového řízení na celkovou dodávku stavby zahrady podpořenou Nadací Proměny.

3. 9. 2015 došlo k setkání zástupců spolku KROS a realizačním týmem Kolodějovy zahrady. Došlo ke vzájemné dohodě o tom, z jakých komponentů se bude vodní prvek skládat – potůček, jezírko a mokřad. Řešili jsme soulad s environmentálním zaměřením a soulad se školním vzdělávacím plánem tohoto prvku.

V nejbližší době budeme řešit finální podobu a rozměry. Pokud dojde k dohodě, měl by být vodní prvek do konce kalendářního roku realizován.

e/ Na základě momentálního stavu zahrady, studie, finančního obnosu na kontě Kolodějovy zahrady a všech ostatních faktorů, navrhl projektový specialista Radek Janoušek spolu s Ing. Vlčkovou finální podobu poptávkového řízení.

f/ Dne 26. 8. 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, které bude ukončeno 14. 9. 2015. Ve 14.00 hod. budou na úřadě MČ otevřeny obálky s nabídkami, za přítomnosti zástupců zadavatele, úřadu městské části Koloděje a zástupce Nadace.

Nejpozději do 30 dnů bude vyhodnocena nejpříznivější nabídka a s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo.

Nejzazší předpokládaný/požadovaný termín zahájení stavby je do 10 dnů od podpisu Smlouvy o dílo na stavbu zahrady.

Požadovaný termín dokončení stavby nejpozději do 15. 3. 2016

Rekonstrukce zahrady by probíhala souběžně s rekonstrukcí školy.

Veškeré práce na obnově zahrady by spadaly do kompetencí vybrané firmy.

Pokud půjde vše podle plánu, mohlo by na podzim dojít k vyvrcholení akce Hit Hit, na které jste se podíleli, a společně bychom sázeli adoptované stromy na zahradu. V případě, že by práce s obnovou trvala déle, bude možné sázet stromy až podle počasí v dubnu, květnu 2016

Držme si pěsti!

 

Děkujeme Vám všem za podporu a přejeme Vám, dětem i sobě, aby tento školní rok byl plný pohody.

 

 

Za kolektiv mateřské školy Mgr. Petráková

Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání